Kontrollansvarig

BoBesiktningar

Besiktningar - Kontrollansvarig                               Bo Nyström  0704 - 10 10 11

Kontrollansvarig


Kontrollansvarig, KA, måste finnas för alla byggen som kräver bygglov och ska fungera som länken mellan kommunen och byggherren. Det är KA som ska se till att samhällets minimikrav för en byggnad uppfylls. För att säkerställa att den kontrollansvarige har den kompetens som behövs ska alla KA vara certifierade.

KA ska upprätta en kontrollplan och se till att alla som deltar i byggprocessen arbetar enligt kontraktshandlingarna och byggreglerna. Detta sker genom egenkontroll, vilket innebär att projektörer likväl som hantverkare själva ska intyga att de följt gällande regler vid utfört arbete. KA ska anmälas redan när man söker bygglov och ska också delta i det tekniska samrådet med kommunen, vara med på besiktningar samt själv besöka byggplatsen ett antal gånger.

KA är byggherrens konsult.

Bo Nyström

Skogsviksvägen 45

423 61 Torslanda

bo@bobesiktningar.se

Copyright © Bobesiktningar AB

0704 10 10 11