Överlåtelsebesiktning
BoBesiktningar

Besiktningar - Kontrollansvarig Bo Nyström 0704 - 10 10 11

Överlåtelsebesiktningar

 

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning är en byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med en försäljning - en överlåtelse.

Att låta en oberoende besiktningsman undersöka en byggnads tekniska skick är ett sätt för köparen att minska riskerna vid sitt köp. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har. Överlåtelsebesiktningen minskar också risken för framtida tvist mellan köpare och säljare.

 

Hur går besiktningen till?

Till en överlåtelsebesiktning kallas både köpare och säljare. Först går besiktningsmannen igenom de handlingar rörande fastigheten som säljaren lämnar: ritningar, bygglov, tekniska beskrivningar och annat. Sedan går besiktningsmannen igenom med säljaren vad som inte har kommit fram av dokumentationen. Underhåll, skador, renoveringar och liknande.

 

Efter detta genomförs en okulär besiktning. Det betyder att besiktningsförrättaren undersöker alla tillgängliga och synliga utrymmen, tak och fasader. Synintrycket är det avgörande. Instrument och apparater används inte och inga fysiska ingrepp görs i byggnaden. Besiktningsmannen för anteckningar om sina iakttagelser.

Besiktningsmannen bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen. Bedömningen grundas på de redovisade handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen. De risker som bedöms föreligga skall beskrivas i en riskanalys där även en motivering lämnas.

 

Senare upprättar besiktningsmannen ett utlåtande. En skriftlig rapport som är resultatet av besiktningen och ingående beskriver fastighetens byggnadstekniska skick och risker.

 

I utlåtandet kan besiktningsmannen föreslå fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas.

 

Vad ingår inte i besiktningen?

Mark som inte har ett omedelbart samband med byggnaderna ingår inte i besiktningen. Inte heller installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad. Undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden ingår inte heller. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning, poolbesiktnig och invändig inspektion av oljetank är exempel på undersökningar som inte ingår.

Bo Nyström

Skogsviksvägen 45

423 55 Torslanda

bo@bobesiktningar.se

Copyright © Bobesiktningar AB

0704 10 10 11